Condicions d’us i contractació

CONDICIONS GENERALS D’ÚS I CONTRACTACIÓ.

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals del lloc web:

Web: https://www.carnstrias.com/
Titular: CARNS TRIAS, S.L. ( en endavant CARNS TRIAS).
Domicilio:  C/ Basa del Cànem nº 62, cp 17820, Banyoles (Girona).
C.I.F: B17497058
Telèfon: 972. 57.18.72
Correu electrònic:  web@carnstrias.com
Dades registrals: _________________________

 

 1. Objecte i àmbit d’aplicació

Les presents Condicions Generals d’utilització i contractació, tenen com a objecte regular la posada a disposició de la informació subministrada en el website, així com la relació jurídica que emana dels processos de contractació realitzats entre els usuaris i el titular del lloc web.

 1. Condició d’usuari i acceptació

La contractació de qualsevol producte i / o servei confereix la condició de “Client” i ha de conèixer i acceptar les condicions generals de la contractació incloses en el present text, així com en el seu cas, les condicions particulars que regeixin l’adquisició.

Només les persones majors de 18 anys estan autoritzades a fer ús dels serveis de comerç electrònic a través del lloc web.

Mitjançant l’acceptació de les Condicions Generals d’ús i contractació el Client declara:

  1. Que és una persona major d’edat i amb capacitat per contractar.
  2.  Que resideix a Espanya o en lloc on regeix la legislació espanyola.
  3. Que ha llegit i accepta les presents Condicions Generals.
 1. Modificacions de l’avís legal i condicions generals

CARNS TRIAS  podrà modificar les Condicions Generals sense previ avís, per la qual cosa és aconsellable que aquestes siguin llegides en cada visita al website. Aquestes modificacions són d’aplicació a partir de la publicació en el lloc web i no podran aplicar-se als contractes conclosos anteriorment. En qualsevol cas, figurarà la data de revisió de les condicions generals. Cada compra es regeix per les Condicions Generals vigents en la data de la comanda. En tot cas, abans de qualsevol procés de contractació es podran consultar les Condicions Generals.

 1. Responsabilitat de CARNS TRIAS

Els productes i serveis presentats en el website són conformes a la legislació espanyola. L’accés a la pàgina web serà voluntari, i, per tant, responsabilitat de l’usuari, qui serà responsable de tot efecte directe o indirecte que per l’ús que faci del lloc web es derivi, incloent, de forma enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic , tècnic i / o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre website, obligant-se l’usuari a mantenir indemne a CARNS TRIAS  per qualsevol reclamació derivada, directament o indirectament de tals fets.

CARNS TRIAS  no es fa responsable dels perjudicis que es poguessin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries i / o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic o en els aparells i equips informàtics dels usuaris, motivades per causes alienes a CARNS TRIAS , que impedeixin o retardin la prestació dels serveis o la navegació per la botiga, ni dels retards o bloquejos en l’ús causats per deficiències o sobrecàrregues d’Internet o en altres sistemes electrònics, ni de la impossibilitat de donar el servei o permetre l’accés per causes no imputables a CARNS TRIAS , degudes a l’usuari, a tercers, oa supòsits de força major. CARNS TRIAS  no controla, amb caràcter general, la utilització que els usuaris fan del website. En particular, CARNS TRIAS  no respon en cap cas que els usuaris utilitzin el web de conformitat amb la llei, les presents Condicions Generals, la moral i bons costums generalment acceptats i l’ordre públic, ni tampoc que ho facin de forma diligent i prudent.

La responsabilitat civil de CARNS TRIAS  pels productes subministrats queda limitada a l’import dels mateixos, l’usuari o consumidor renúncia a reclamar qualsevol responsabilitat a CARNS TRIAS  per qualsevol concepte en qualsevol cas d’insatisfacció dels productes adquirits a través d’aquest website així com possibles fallades, lentitud d’accés o errors en l’accés a aquest, incloent-se pèrdues de dades, o un altre tipus d’informació que pogués existir a l’ordinador o xarxa de l’usuari que accedeixi a CARNS TRIAS .

 1. Obligacions dels clients

Amb caràcter general l’usuari s’obliga al compliment de les presents Condicions Generals, així com a complir les especials advertències o instruccions d’ús contingudes en les mateixes o en el website i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la diligència deguda, i abstenint-se d’utilitzar el lloc web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament del mateix, els béns o drets de CARNS TRIAS , els seus proveïdors, la resta d’usuaris o en general de qualsevol tercer. Queda prohibit l’accés i ús del portal als menors d’edat sense el consentiment exprés dels seus pares, CARNS TRIAS  no es responsabilitza de la veracitat i exactitud de les dades emplenades per l’usuari i per tant no pot constatar l’edat dels mateixos.

Concretament, i sense que això impliqui cap restricció a l’apartat anterior durant la utilització del website l’usuari s’obliga a:

 1. a) Facilitar informació veraç sobre les dades sol·licitades en el formulari de registre d’usuari o de realització de la comanda, i a mantenir-los actualitzats.
 2. b) No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del lloc web, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti a la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
 3. c) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina de la botiga cap programa, dades, virus, codi, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys en el website, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol de els equips, sistemes o xarxes de CARNS TRIAS , de qualsevol altre usuari, dels proveïdors de CARNS TRIAS o en general de qualsevol tercer.
 4. d) No realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial a través de la website, ja no utilitzar els continguts i la informació del mateix per remetre publicitat, o enviar missatges amb qualsevol altre fi comercial, ni per recollir o emmagatzemar dades personals de tercers, de no existir autorització expressa.
 5. e) No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització del website o a la utilització de qualsevol dels serveis del mateix, incloent la utilització si escau de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma
 6. f) No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o danyar les dades, informacions, programes o documents electrònics de CARNS TRIAS , els seus proveïdors o tercers.
 7. g) No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la pàgina de la botiga qualsevol contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentés, de conformitat amb la llei, el dret a posar-ho a disposició de tercer.
 8. Realització de la comanda
PAS   INSTRUCCIONS
Pas 1 Accedir al website Per a realitzar una comanda es necessari connectar-se al website.
Pas 2 Donar-se d’alta com a client Accedir a l’apartat “JA TENS COMPTE?” hi registrar-se com a usuari. Omplint els apartat indicats en el formulari.

Un cop donat d’alta, ja es pot iniciar la compra dels productes via on-line.

Pas 2 Omplir la Cistella de compra   L’Usuari haurà d’afegir el producte que desitja adquirir a la cistella, segons les indicacions recollides en pantalla. Consultar estoc prèviament.

Els preus i ofertes presentats en el website són vàlids únicament i exclusivament per a comandes en línia.

Pas 3 Validar compra Emplenant a aquests efectes els formularis de comanda subministrades (Dades identificatives de l’usuari, Dades de facturació, Tipus d’enviament, Dades de lliurament, forma de pagament i Comanda) i validar la compra.

La validació de la comanda per part del Client suposa expressament el coneixement i acceptació d’aquestes condicions generals de contractació com a part de la celebració del contracte. Excepte prova en contra, les dades registrades per CARNS TRIAS  constitueixen la prova del conjunt de transaccions realitzades entre CARNS TRIAS  i els seus clients. CARNSTRIAS  arxivarà el document electrònic en què es formalitzi el contracte i aquest serà accessible.

Un cop efectuada la compra i en el termini més breu possible, sempre abans que transcorrin 24 hores des de l’execució de la compra, CARNS TRIAS  li remetrà al Client per e-mail un comprovant de la compra.

Paso 4 Pagament El pagament sempre serà a través de targeta de crèdit.

 

 1. Preus, canvis i anul·lacions

Els preus dels productes es troben indicats en la pàgina web  inclouen els impostos relatiu al IVA.

Durant el procés de compra apareixerà desglossat l’import corresponent a la carga impositiva d’acord al tipus vigent en cada moment i aplicable als productes i/o serveis comercialitzats.

Les comandes realitzades en la tenda on-line només es farà repartiment i entrega en el domicili els dimarts i dijous de 9 a 14 h, a la localitat de Banyoles i rodalies. No es farà entrega en altres localitats llunyanes.

Hi haurà un cost addicional en la compra de 5 euros, per l’entrega de la comprar a domicili, aquest cost s’inclourà en el preu final de la compra.

El client també té l’opció de poder recollir la seva comanda a la botiga i poder-la pagar. Aquesta opció no tindrà cap cost addicional.

No s’acceptaran devolucions del producte havent transcorregut més de 48 hores, ja que es tracta de productes perennes. El producte s’haurà de retornar a la botiga amb el tiquet de la compra o el , per tal de poder observar l’estat del producte. Si el producte es troba malmès, es retornarà el preu del mateix.

En el supòsit d’haver realitzat la compra on-line, si el venedor observa que no disposa del producte seleccionat per el client, aquest haurà d’informar-lo de que no disposa del producte en estoc i li retornarà l’import del producte, dins el termini de 48 hores.

En el supòsit d’anul·lació o desistiment de la compra, el client dins del termini de 24 hores un cop ha realitzat la compra via on-line, haurà de comunicar-li a CARNS TRIAS a través de correu electrònic o via telefònica l’anul·lació de la compra.

Si ha realitzat el client ha realitzat el pagament a través de via on-line, CARNS TRIAS procedirà a l’abonament de la quantia dins del termini de entre 3 i 5 dies laborables.

 

 1. Pagament

CARNS TRIAS  proposa com a mitjà de pagament :

 • Pagament per Targeta de Crèdit: Visa i Master Card han desenvolupat un sistema per realitzar de forma segura pagaments a Internet. El sistema de Comerç Electrònic Segur es basa en què l’emissor de la targeta (banc o caixa d’estalvis) identifiqui al titular de la mateixa abans d’autoritzar el pagament per Internet.

CARNS TRIAS  està adherit a aquest protocol de seguretat pel que, un cop seleccionat el producte a comprar i introduït el número de la targeta, s’obre una finestra de l’emissor que li sol·licita la seva identificació, mostrant un dels següents icones:

Les dades de la seva targeta i la contrasenya queden protegits per aquest sistema de seguretat des del moment de la seva introducció. Un cop completada la identificació, l’emissor comunica a CARNS TRIAS  que la compra l’està realitzant el titular de la targeta, de manera que aquest pugui completar el procés. Si la identificació no ha estat satisfactòria, l’emissor ho comunica a CARNS TRIAS  perquè procedeixi en conseqüència.

Aquesta finestra està fora del control de CARNS TRIAS , i és responsabilitat de la seva Emissor qualsevol incidència que pugui sorgir amb la mateixa, havent de contactar amb aquesta entitat si es trobés davant d’aquesta situació.

CARNSTRIAS  es reserva el dret a rebutjar qualsevol operació realitzada amb targeta de crèdit. En aquest cas procedirem a reintegrar l’efectiu a la targeta original.

En cas d’impagament pel Client, total o parcial, en la data de venciment pactada per a un o més enviaments de productes, CARNS TRIAS  podrà suspendre o cancel·lar qualsevol tramesa o Contracte pendent, sense incórrer en responsabilitat per qualsevol dany o pèrdues, inclòs el lucre cessant, o danys per retard o pèrdua de producció ocasionats al Client. L’anterior facultat de CARNS TRIAS  en cap cas alliberarà al Client de les seves obligacions contractuals amb relació als pagaments deguts i a la recepció de productes.

 1. Notificacions

Totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que hagin d’efectuar per les parts en relació amb les presents Condicions Generals, s’hauran de fer per escrit i s’entendrà que han estat degudament realitzades quan hagin estat lliurades en mà o bé remeses per correu ordinari al domicili de l’altra part o al correu electrònic d’aquesta, o bé a qualsevol altre domicili o correu electrònic que a aquests efectes cada part pugui indicar a l’altra.

 1. Nul·litat i ineficiència de les clàusules

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà només a aquesta disposició o a la part d’aquesta que resulti nul · la o ineficaç, subsistint les Condicions Generals en tota la resta, tenint-se tal disposició, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

 1. Resolució de conflictes de forma extracontractual.

Seguint les directriu marcades per la Llei 7/2017, de 2 de novembre, en la qual s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva  2013/11/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de conflicte en matèria de consumo.

La nova normativa exigeix que en cas de conflicte entre el consumidor i l’empresari (article 3 de la citada Llei), es podrà resoldre a traves d’un procediment extrajudicial davant d’un organisme autonòmic competent (article 26 de la citada Llei). La finalitat que persegueix la citada llei, és la de garantia que els consumidors residents a la Unió Europea tinguin accés a mecanisme de resolució de conflictes amb matèria de consum.

 

Departament de Consum de la Generalitat de Catalunya: Departament de Consumo, el usuari/consumidor  pugui realitzar la reclamació clicant el següent enllaç.

http://consum.gencat.cat/ca/consultes-i-reclamacions/

Unió Europea:  L’usuari/ consumidor també podrà accedir a la plataforma digital, per a la resolució de conflicte de forma alternativa, accedint a través del següent enllaç.

https://europa.eu/youreurope/business/dealing-with-customers/solving-disputes/online-dispute-resolution/index_es.htm

 

 1. Legislació aplicable

Les compres realitzades a través de la pàgina web de CARNS TRIAS  es troben sotmeses a la legislació espanyola.

Les presents Condicions Generals de la Contractació es troben sotmeses, entre d’altres, a la següent Normativa:

– Llei 7/1996, de 15 de gener d’Ordenació del Comerç Minorista ( “LOCM”).

– Llei 7/1998, de 13 d’abril, sobre condicions generals de contractació ( “LCGC”).

– Llei 3/2014, de 27 de març, per la qual es modifica el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre ( “TRLGDCU”).

– Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic ( “LSSICE”).

– Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. ( “LOPD-GDD”).

– Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE.

– Llei 7/2017, de 2 de novembre, en la qual s’incorpora a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva  2013/11/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 21 de maig de 2013, relativa a la resolució alternativa de conflicte en matèria de consumo.

Les parts se sotmeten, a elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals del domicili de CARNS TRIAS .

 

Les presents condicions generals de contractació es troben actualitzades a l’abril de 2020.

 

Top