Informació i condicions generals de compra

INFORMACIO I CONDICIONS GENERALS DE COMPRA

El present acord regula les condicions generals de compra dels productes oferts en aquesta pàgina web per part d’CARNS TRIAS S.L.., amb domicili al Carrer Bassa del Cànem, 62 – 17820 Banyoles, amb de C.I.F. nº B17497058

El client, en el moment que completa el procés de registre, i compra algun dels nostres productes, accepta i es sotmet expressament a les clàusules especificades a continuació, així com a les condicions d’accés al nostre portal i la seva política de privacitat, accessibles a través de l’enllaç “Avisos Legals”.

El client reconeix disposar de capacitat legal suficient per obligar-se contractualment.

1. Procediments de compra
Escollir productes i afegir-los a la Cistella de la Compra.
Afegir-los a la Cistella de la Compra.
Efectuar l’ordre de compra.
Registrar-se com a usuari.
Omplir el formulari.
Escollir modalitat de pagament.
Efectuar el pagament per targeta de crèdit o ordre d’enviament contra reembossament.

2. Preus

En contraprestació pels productes adquirits, el client accepta pagar expressament a CARNS TRIAS S.L., les quantitats especificades en el moment de la compra en la relació de preus establerta a la pàgina web www.carnstrias.com per al corresponent producte escollit.

Tots els preus publicats inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) corresponent.

CARNS TRIAS S.L.. pot modificar unilateralment els preus dels seus productes, així com decidir quins productes comercialitza a la seva pàgina web.

Les despeses d’enviament NO estan incloses al preus dels productes, als que se’ls afegirà un import fixe per cada comanda, indicat quan s’efectua l’ordre de compra, per les despeses de gestió, embalatge i enviament. Només seran gratuïts aquells enviaments que superin els imports de compra indicats a la pàgina web. 

3. Pagament

Actualment el pagament es farà a botiga quan es vingui a recollir la comanda. Es podrà pagar en efectiu o targeta de crèdit.

4. Productes i disponibilitat

CARNS TRIAS S.L.. no pot garantir en tot moment la disponibilitat dels productes d´oferta a la seva pàgina web. En el cas que el producte comprat es trobi esgotat, l’usuari tindrà l’opció d’escollir altre, o sol·licitar la devolució de l’import abonat.

Totes les imatges dels nostres productes publicades a la nostra pàgina web tenen caràcter exclusivament orientatiu, a efectes de facilitar a l’usuari la seva identificació i descripció. En conseqüència, el producte final adquirit pel client pot diferir de la imatge de l´oferta en la pàgina web. Així mateix, el pes ofert del producte és aproximat, podent diferir lleugerament, tant a la baixa com a l’alça.

5. Enviaments
L’enviament es realitza en un termini màxim de 36 hores hàbils des de el moment de la compra. No es realitzaran lliuraments en diumenge ni en festius. 

El client ha de facilitar el lliurament del producte comprat, i ha de posar en coneixement de CARNS TRIAS S.L. les franges horàries preferibles per al lliurament de la compra, dins de l’horari laboral. CARNS TRIAS S.L. queda exonerada per qualsevol retard extraordinari degut a problemes per a la recepció del producte per part del client. Posar-se en contacte amb CARNS TRIAS SL una vegada s’hagi enviat la comanda a través del 972 57 34 74.

Quan la comanda estigui preparada, el nostre departament d’Atenció al Client l’enviarà un correu electrònic confirmant la franja horària de lliurament i adreça. Si per qualsevol motiu necessita modificar l’adreça o l’horari de lliurament, pot comunicar-lo al nostre departament d’Atenció al Client.

S’afegirà un import fix per cada comanda, corresponent als despeses de gestió, embalatge i enviament.

En cas de que l’enviament es rebi amb cops o en mal estat, s’haurà d’indicar a l’Albarà de lliurament del transportista. No es podran acceptar reclamacions per problemes d’enviament si no s’indica cap incidència a l’Albarà de lliurament.

Excepcionalment, els terminis de recepció del producte poden variar per circumstàncies alienes a CARNS TRIAS S.L., com incidències al transport o dificultats en el lliurament dels productes.

6. Impostos
Tots els nostres Preus inclouen l’IVA corresponent.

7. Factures
Quan es realitza una compra a través de la nostra web, l’usuari rep automàticament una Factura a la seva adreça de correu electrònic, o en mà als pagaments contra reembossament.

El client és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar-nos en coneixement de qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant CARNS TRIAS S.L.. exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància. 

8. Devolucions
Tenint en compte el caràcter perible dels nostres productes, només seran acceptades les devolucions en els següents supòsits:

En el moment del lliurament. Si el pagament es realitza contra reembossament, el transportista descomptarà els productes retornats de l’import de la comanda.

En un termini màxim de 24 hores des del lliurament dels productes. No s’admetran devolucions dels productes quan hagin estat oberts i manipulats, i no conservin els embalatges originals, excepte en els supòsits de lliuraments de productes en mal estat.

Un cop rebuda la devolució, procedirem a fer el reembossament de l’import cobrat, excepte els despeses d’enviament, que seran sempre per compte del client, excepte en els supòsits de lliurament de productes en mal estat.


9. Compromís, acceptació i validesa del contacte
Com s’indica en la política de privacitat de la nostra pàgina web, el client és el responsable de facilitar les seves dades de forma exacta i veritable, així com de l’actualització de les mateixes.

El client reconeix haver llegit i acceptat les condicions legals d’ús i la política de privacitat de la pàgina web.

El client reconeix que ha entès tota la informació respecte als productes oferts a la nostra pàgina web, així com totes les condicions i estipulacions recollides en el present contracte electrònic, i afirma que són suficients per a l’exclusió de l’error en el consentiment del present contracte i, per tant, les accepta íntegrament i expressament.

El client és plenament conscient de que l’acceptació i execució del present contracte tindrà lloc per mitjà del subministrament de les seves dades i la pulsació del botó “click” corresponent indicat a la nostra pàgina web i que es perfeccionarà amb el pagament del producte. 

Totes les notificacions entre les parts es realitzaran a través de correu electrònic. El client és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en coneixement d’CARNS TRIAS S.L. de qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant aquesta exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància. En cas de modificació, el client haurà de posar-lo en coneixement d’CARNS TRIAS S.L. a l’e-mail o telèfons indicats en aquest contracte.

10. Normativa Aplicable
El present contracte té caràcter mercantil i es regirà i interpretarà d’acord a les lleis espanyoles.

En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació, contingut o execució del Contracte, que no sigui solucionada de mutu acord, ambdues parts podran optar per dirigir-se, amb renúncia expressa a qualsevol altre for que pogués correspondre’ls, als Jutjats i Tribunals de Girona.

11. Dades personals 
En compliment de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, informem que les dades personals que el client faciliti per realitzar el procés de compra i enviament de mercaderies, són confidencials i que s’incorporaran a un fitxer de “Clients” de CARNS TRIAS S.L..

Així mateix informem que totes les dades són tractades internament i aplicant totes les mesures de seguretat regulades en el Reial Decret 1720/2007, i que no són publicades ni transmeses a terceres persones per ser utilitzades amb finalitats comercials o promocionals.

En qualsevol moment el client pot exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les seves dades trucant al nostre Servei d’Atenció al Client, amb telèfon 972 57 34 74 o enviant un e-mail clicant aquí

Abans d’acceptar aquest contracte, llegeix la nostra política de privacitat.

Amb caràcter general, queda absolutament prohibit facilitar dades personals als menors de 14 anys sense el consentiment de pares o tutors legals.

12. Altres
Per a qualsevol altre dubte o consulta que no estigui especificat anteriorment, trucar al nostre Servei d’Atenció al Client, amb telèfon 972 57 34 74 o bé enviar la consulta pulsant  
aquí

Atenció: Les presents Condicions Generals de Compra han estat actualitzades amb data 05/02/2010. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació, així com variar la relació de preus i productes oferts. Si us plau, comprova la data d’emissió en cada ocasió que et connectis a la nostra pàgina web i així tindràs la certesa de que no s’ha produït cap modificació.

Atenció: Les presents Condicions Generals de Compra han estat actualitzades amb data 05/02/2010. En qualsevol moment podem procedir a la seva modificació, així com variar la relació de preus i productes oferts. Si us plau, comprova la data d’emissió en cada ocasió que et connectis a la nostra pàgina web i així tindràs la certesa de que no s’ha produït cap modificació.